Algemene voorwaarden

1. Alleen deze algemene voorwaarden van GONI BV beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van GONI BV . Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van GONI BV , dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulatie van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kan GONI BV hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

3. Klachten m.b.t. de geleverde diensten en of goederen moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 24 uur volgend op de levering van de dienst waaromtrent de klacht geuit wordt. Na verloop van deze termijn zal GONI BV niet meer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor gelijk welke gebreken in de uitvoering van haar opdracht.

4. GONI BV heeft het recht de overeenkomst met haar klant ten laste van deze klant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de klant of niet of niet-tijdig betalen door de klant.

5. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij GONI BV vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van GONI BV om een hogere schadevergoeding te vorderen. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden wordt, zal de klant aan de GONI BV een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van GONI BV om een hogere schadevergoeding te vorderen.

6. GONI BV neemt alleen een inspanningsverbintenis op zich. Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de som van de door de klant voor die opdracht betaalde sommen. GONI BV zal daarenboven nooit gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding voor onrechtstreekse schade.

7. Wanneer GONI BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-out enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beĆ«indigen, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

8. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van GONI BV . Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van GONI BV moet schriftelijk gemeld worden aan GONI BV  binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

9. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van GONI BV worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan GONI BV overmaakt. GONI BV verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de maatschapelijke zetel: Duffelsesteenweg 111 D, 2860 Sint-Katelijne-Waver, BelgiĆ«

10. In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van