Privacy Policy

1 Algemeen
Goni BV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Goni BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit impliceert in ieder geval dat:

· wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
· de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
· dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
· wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
· wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
· wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als Goni BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Goni BV
Duffelsesteenweg 111 D , 2860 Sint-Katelijne-Waver
info@goni.be

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Goni BV verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

Personeelsbeheer
Commerciële activiteit
Eigen werking (boekhouding, beheer informatie klanten en leveranciers)
Beveiliging

3 Welke gegevens verwerken we?

Volgende gegevens verwerken we van u:
Persoonlijke identificatiegegevens
Voor onze beveiliging verwerken wij ook beelden en foto’s, fysieke beschrijving en andere kenmerken

4 Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt GONI BV de gegevens aan derde partijen (ontvangers).

Goni BV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van
gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen).

Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door Goni BV:

5 Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6 Bewaartermijn

Goni BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke bewaartermijnen van toepassing verbindt Goni BV zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens Goni BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT middelen en de data welke er op verwerkt wordt.
• We pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

8 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via onze eerder vermelde contactgegevens kan U hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan U bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9 Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en contactpersoon zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ofwel ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be
tel = +32 (0)2 274 48 78

10 Wijziging privacyverklaring

Goni BV kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op
24/08/2022